Call 888-900-0316

Notice of Language AssistanceIMPORTANT: You can get an interpreter at no cost to talk to your dentist or dental plan. To get an interpreter or to request written information (in your language or in a different format, such as Braille or larger font), first call your Dental plan’s phone number at 1-800-277-1112. Someone who speaks (your language) can help you. If you need more help, call the HMO Help Center at 1-888-466-2219.

IMPORTANTE: Puede obtener la ayuda de un intérprete sin costo alguno para hablar con su médico o con su plan de salud. Para obtener la ayuda de un intérprete o pedir información escrita (en su idioma o en algún formato diferente, como Braille o tipo de letra más grande), primero llame al número de teléfono de su plan de salud al 1-800-277-1112. Alguien que habla español puede ayudarle. Si necesita ayuda adicional, llame al Centro de ayuda de HMO al 1-888-466-2219. (Spanish)

重要提示﹕您與您的醫生或保健計劃工作人員交談時,可獲得免費口譯服務。如需口譯員服務或索取(用給您的語言或布萊葉 盲文或大字體等不同格式提供的)書面資料,請先打電話給您的保健計劃,電話號碼1-800-277-1112。會講(您的語言)的人 士將為您提供協助。 如需更多協助,請打電話給 HMO 協助中心,電話號碼 1-888-466-2219。 (Cantonese or Mandarin)

للتحدث مع طبيبك أو خطتك الصحية. للحصول على مترجم فوري أو لطلب معلومات مكتوبة )بلغتك أو بصيغة أخرى، هام: يمكنك الحصول على خدمات مترجم فوري مجاناً مثل طريقة برايل أو بخط كبير(، اتصل أوالً 1-800-277-1112.سيساعدك شخص ما يتحدث )نفس لغتك(. إذا كنت تريد المزيد من المساعدة، برقم هاتف الخطة الصحية على.1-888-466-2219 الرقم على HMO مساعدة بمركز اتصل (Arabic)

ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ. Դուք կարող եք խոսել Ձեր բժշկի կամ առողջապահական ծրագրի հետ՝ օգտվելով թարգմանչի ծառայություններից առանց որևէ վճարի: Թարգմանիչ ունենալու կամ գրավոր տեղեկություն խնդրելու համար (հայերենով կամ մեկ այլ ձևաչափով, օրինակ՝ Բրայլը կամ մեծ տառաչափը), նախ զանգահարեք առողջապահական ծրագրի հեռախոսահամարով՝ 1-800-277-1112: Ցանկացած մեկը, ով խոսում է հայերեն, կարող է օգնել Ձեզ: Եթե Ձեզ լրացուցիչ օգնություն է անհրաժեշտ, ապա զանգահարեք Առողջապահական օժանդակության կազմակերպության (HMO) Օգնության կենտրոն՝ 1-888-466-2219 հեռախոսահամարով: (Armenian)

សារ:សំខាន់: អ្នកអាចទទួលអ្នកបកប្របផ្ទាល់មាត់ដោយឥតគិតថ្លៃដ ើម្បីនិយាយដៅកាន់ដេជ្ជបណ្ឌ ិត ឬគំដោងសុខភាពរបស់អ្នក។ ដ ើម្បីទទួលអ្នកបកប្របផ្ទាល់មាត់ ឬដសនើសុំព័ត៌មានជាលាយល័កខណ្៍អ្កសរ (ជាភាសាប្ខែរ ឬជាទំរង់ដសសងដទៀត ូចជាអ្កសរររាល ឬអ្កសរពុម្ពធំៗ) សូម្ទូរស័ពាដៅគំដោងសុខភាពរបស់អ្នក តាម្ដលខ 1-800-277-1112 ជាម្ុនសិន។ អ្នកនិយាយភាសាប្ខែរ អាចជ្ួយអ្នករន។ ដបើសិនអ្នករតូេការជ្ំនួយបប្នែម្ សូម្ទូរស័ពាដៅម្ជ្ឈម្ណ្ឌលជ្ំនួយអ្ងគការប្លរកាសុខភាព HMO តាម្ដលខ 1-888-466-2219។ (Khmer)

مهم: برای گفتگو با پزشک معالج يا طرح بيمه می توانيد بطور رايگان مترجم حضوری داشته باشيد. برای درخواست مترجم حضوری يا برای دريافت اطالعات بصورت کتبی )به زبان خود، يا با فرمت های ديگر مانند بريل يا چاپ درشت( ابتدا با شماره تلفن طرح خود يعنی 1-800-277-1112 تماس حاصل نماييد. فردی که )زبان شما را( صحبت می کند، می تواند شما را ياری دهد. اگر به کمک بيشتر نياز داريد با مرکز کمک رسانی اچ ام او (HMO (به شماره 1-888-466-2219تماس حاصل نماييد. (Farsi)

TSEEM CEEB: Muaj tus neeg txhais lus pub dawb rau koj kom koj tham tau nrog koj tus kws kho mob los yog nrog lub chaw pab them nqi kho mob rau koj. Yog xav tau ib tug neeg txhais lus los yog xav tau cov ntaub ntawv (sau ua koj yam lus los sis ua lwm yam ntawv, zoo li ua lus Braille los sis ua ntawv loj loj), xub hu rau koj lub chaw pab them nqi kho mob tus xov tooj ntawm 1-800-277-1112. Yuav muaj ib tug neeg hais lus Hmoob pab tau koj. Yog koj xav tau kev pab ntxiv, hu rau HMO Qhov Chaw Txais Tos Pab Neeg ntawm 1-888-466-2219. (Hmong)

중요: 의사나 건강 플랜과 대화하실 때 무료 통역 서비스를 받으실 수 있습니다. 통역을 구하시거나 문자 정보(한국어 번역본 또는 점자나 큰 글자 같이 다른 형식으로 된 정보)를 요청하시려면, 가입하신 건강 플랜에1-800-277-1112 로 먼저 전화하십시오. 한국어를 하는 사람이 도와드릴 수 있습니다. 도움이 더 필요하시면 HMO 도움 센터에 1-888-466-2219 로 연락하십시오. (Korean)

ВАЖНО: Вы можете бесплатно воспользоваться услугами переводчика во время обращения к врачу или в страховой план. Чтобы запросить услуги переводчика или письменную информацию (на русском языке или в другом формате, например, шрифтом Брайля или крупным шрифтом), позвоните в свой страховой план по телефону 1-800-277-1112. Вам окажет помощь русскоговорящий сотрудник. Если вам нужна помощь в других вопросах, позвоните в справочный центр Организации медицинского обеспечения (HMO) по телефону 1-888-466-2219. (Russian)

MAHALAGA: Maaari kang kumuha ng isang tagasalin nang walang bayad upang makipag-usap sa iyong doktor o planong pangkalusugan. Upang makakuha ng isang tagasalin o upang humiling ng nakasulat na impormasyon (sa iyong wika o sa ibang anyo, tulad ng Braille o malalaking letra), tawagan muna ang numero ng telepono ng iyong planong pangkalusugan sa 1-800-277-1112. Ang isang tao na nakapagsasalita ng Tagalog ay maaaring tumulong sa iyo. Kung kailangan mo ng karagdagang tulong, tawagan ang Sentro ng Pagtulong ng HMO sa 1-888-466-2219. (Tagalog)

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Quý vị có thể được cấp dịch vụ thông dịch miễn phí khi đi khám tại văn phòng bác sĩ hoặc khi cần liên lạc với chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị. Để được cấp dịch vụ thông dịch hoặc yêu cầu văn bản thông tin bằng tiếng Việt hoặc bằng một hình thức khác như chữ nổi hoặc bản in bằng chữ khổ lớn, trước tiên hãy gọi số điện thoại của chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị tại 1-1-800-277-1112. Sẽ có người nói tiếng Việt giúp đỡ quý vị. Nếu quý vị cần được giúp đỡ thêm, vui lòng gọi Trung tâm Hỗ trợ HMO theo số 1-888- 466-2219. (Vietnamese)

ENPÒTAN: Ou kapab jwenn yon moun pou entèprete pou ou gratis pou w ka pale avèk doktè ou oswa plan sante ou. Pou jwenn yon entèprèt oswa mande enfòmasyon ekri (nan lang kreyòl ayisyen oswa yon diferan fòma tankou ekriti Bray oswa pi gwo lèt), rele nimewo telefòn plan sante ou a ki se 1-800-277-1112. Yon moun ki pale kreyòl ayisyen kapab ede ou. Si ou bezwen plis asistans, rele HMO Help Center nan nimewo 1-888-466-2219. (Haitian Creole)

IMPORTANTE: Você pode usar um intérprete gratuitamente para falar com seu médico ou comunicar-se com seu plano de saúde. Para pedir um intérprete ou solicitar informações por escrito (no seu idioma ou em outro formato, como em Braille ou em letras grandes), primeiramente, ligue para o telefone de seu plano de saúde no número 1-800-277-1112. Uma pessoa que fala português irá atendê-lo. Se precisar de mais ajuda, ligue para o HMO Help Center no telefone 1-888-466-2219. (Portuguese)

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਅਨੁਵਾਦਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਅਨੁਵਾਦਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮੈਟ ਸਵੱਚ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਬ੍ਰੇਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ) ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਸਹਲਾਂ 1-800-277-1112 ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰ ਬ੍ਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ| ਜੋ ਵੀ (ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਬ੍ੋਲੇਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 1-888-466-2219 ‘ਤੇ HMO Help Center (ਐਚ.ਐਮ.ਓ. ਸਹਾਇਤਾ ਸੈਂਟਰ) ਨ ੰ ਕਾਲ ਕਰੋ| (Punjabi)


重要 通訳を通して医師や医療保険会社とお話しいただけます。料金はかかりません。日本語でサポートを受けたり、日 本語で書かれた情報を入手するには、あなたの医療保険会社(1-800-277-1112)までお電話ください。日本語が話せるス タッフがお手伝いします。さらなるサポートが必要な場合は、HMO Help Center (1-888-466-2219)までお電話ください。 (Japanese)